GIỚI THIỆU
 
Giới thiệu chung - Một vài nét về điều kiện tự nhiên - xã hội huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
HUYỆN NINH GIANG
 
Tóm tắt về Di tích Đền Tranh, Đền thờ Khúc Thừa Dụ, Nghệ thuật múa Rối nước Hồng Phong(12/04/2017)
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Chủ tịch UBND: Nguyễn Tiến Tầng - 03203.767.366

Phó Chủ tịch UBND huyện: Hà Văn Nghị

Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Thái Thuận
 
 
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE