Cơ cấu tổ chức
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG
9/16/2015 2:58:33 PM
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Chủ tịch UBND: Nguyễn Tiến Tầng - 03203.767.366

Phó Chủ tịch UBND huyện: Hà Văn Nghị

Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Thái Thuận
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE