Ban Tiếp công dân
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Lịch tiếp công dân hàng tuần của Ban tiếp công dân và hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện
 

 

I. Lịch tiếp công dân hàng tuần của Ban tiếp công dân

 

THỨ

NGƯỜI TRỰC

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

2

Nguyễn Văn Hướng

Trưởng ban TCD - Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

0982352045

3

Trần Xuân Thuận

Phó ban TCD-Phó chánh Thanh tra huyện

0912280222

4

Phạm Thị Hương Quế

Thành viên BTCD - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND

0977693456

5

Trần Xuân Thuận

Phó ban TCD-Phó chánh Thanh tra huyện

0912280222

6

Nguyễn Văn Hướng

Trưởng ban TCD - Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

0982352045

 

II. Lịch tiếp công dân hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện

- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân vào ngày 1020 hàng tháng (nếu trùng vào ngày thứ bẩy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì bố trí vào ngày làm việc tiếp theo).

- Trường hợp đồng chí Chủ tịch UBND huyện đi công tác thì ủy quyền cho đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện tiếp thay.

 

TRƯỞNG BAN TIẾP CÔNG DÂN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                              (đã ký)

Nguyễn Văn Hướng

 
 
Quay lại   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE