Chính trị
Phát huy truyền thống vẻ vang ngành Kiểm tra Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
Lịch sử phát triển và trưởng thành của Ngành Kiểm tra luôn gắn liền với truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày thành lập 16-10-1948 đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp và các thế hệ làm công tác kiểm tra luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng để phục vụ. Đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, tận tụy, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Trong suốt 72 năm qua, từ ngày đầu thành lập cơ quan chuyên trách có 3 đồng chí; đến nay, đội ngũ cán bộ kiểm tra đã có hàng nghìn đồng chí từ chuyên trách đến kiêm chức với hệ thống tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở. Nhận thức của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát ngày càng sâu sắc hơn. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cũng xác định được vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình để không ngừng phấn đấu, trưởng thành xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và Nhân dân giao cho. Nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành Kiểm tra cũng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua...
 

Hòa vào nhiệm vụ chung của ngành Kiểm tra Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Đội ngũ cán bộ kiểm tra không ngừng phát triển, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ kiểm tra được cấp ủy, UBKT các cấp thường xuyên quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp luôn kiên định lập trường, quan điểm tỏ rõ bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ qua cấp ủy huyện đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện 1 chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, 5 chương trình kiểm tra giám sát hàng năm với 10 cuộc kiểm tra và 6 cuộc giám sát theo chuyên đề. Cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng xây dựng 37 chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, 185 chương trình và 85 kế hoạch hàng năm với 345 cuộc kiểm tra và 282 cuộc giám sát. Kiểm tra theo chuyên đề đối với 300 đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện NQ TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; triểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng và các Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, quy chế làm việc và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở; kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương… Trên cơ sở kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu xót. Cấp ủy huyện và cơ sở cũng đã xem xét, quyết định xử lý kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng; 214 đảng viên vi phạm thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, bằng các hình thức kỷ luật của Đảng.

Qua kiểm tra, giám sát đã đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong việc đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; giúp các tổ chức đảng, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; uốn nắn những lệch lạc để các đơn vị được kiểm tra điều chỉnh; qua kiểm tra đã phát hiện, xem xét xử lý các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật để giữ vững kỷ cương trong Đảng, góp phần ổn định tình hình địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng. 

Phát huy truyền thống 72 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ kiểm tra và ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện tiếp tục là lực lượng nòng cốt thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đề xuất tham mưu chương trình kiểm tra và thực hiện hiệu quả các cuộc kiểm tra; kiện toàn ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra. Đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra theo hướng chuyên nghiệp hơn. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện làm việc cho ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Nhìn lại chặng đường vinh quang 72 năm qua, cùng với niềm vinh dự, tự hào, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra nguyện tiếp tục học tập, phấn đấu, vươn lên không ngừng cả về lý luận, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và thực tiễn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm tra, giám sát; góp phần có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và của Nhân dân./.


 
Các bài liên quan
Văn phòng Huyện ủy Ninh Giang - Phát huy truyền thống 90 năm Văn phòng cấp uỷ (19/10/2020)
Huyện ủy Ninh Giang tổ chức Hội nghị gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể (12/10/2020)
Huyện Ninh Giang dâng hương nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/10/1946 - 15/10/2020) (12/10/2020)
Huyện Ninh Giang - Bế giảng lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính A163 (30/09/2020)
Huyện Ninh Giang khai giảng lớp Trung cấp chính trị - Hành chính A188 - Khóa 25 (2020-2022) (21/09/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE