Chính trị
Những kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm đảng bộ cơ sở
Để đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng cơ sơ, Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Giang đã lựa chọn 2 đảng bộ là Đảng bộ cơ quan Dân Đảng và Đảng bộ xã Hông Đức tổ chức Đại hội điểm. Đến nay, hai đảng bộ trên đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội; trong đó Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng đã tiến hành tổ chức Đại hội vào ngày 6/3 và Đảng bộ xã Hồng Đức tổ chức vào ngày 11 và 12/3/2020.
 Qua quá trình triển khai cho thấy, 2 Đại hội đảng bộ được chọn làm điểm đã chuẩn bị kỹ về nội dung các văn kiện, quy trình nhân sự, công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình và xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm trước khi bước vào Đại hội. Do đó, Đại hội các đơn vị được tiến hành đúng thời gian và đảm bảo các yêu cầu. Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội đã được các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ, đầy đủ cả về nội dung và phương pháp, báo cáo chính trị đã tổng kết sâu sắc, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định được phương hướng, mục tiêu, đề ra giải pháp. Các báo cáo kiểm điểm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả mà tập thể cấp ủy đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục; gắn việc kiểm điểm cấp ủy với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước đó 2 Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ và tổ chức hội nghị thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ. Các ý kiến tham gia trong Đại hội sôi nổi, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung được nhiều giải pháp thiết thực. Số ý kiến tham luận tại hội trường nhiều hơn nhiệm kỳ trước. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã được cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình từ việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ; sắp xếp, bố trí cán bộ trước đại hội; chủ động xây dựng phương án nhân sự trình đại hội. Do chuẩn bị kỹ nên dự kiến nhân sự cấp ủy ở 2 đại hội điểm đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu độ tuổi hợp lý, chất lượng được nâng lên về cả trình độ văn hóa và trình độ lý luận chính trị. Số lượng nhân sự trong danh sách bầu cử ban chấp hành của đại hội có số dư bình quân đạt 15,3% so với số lượng cần bầu; cơ bản danh sách bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ đều trùng với danh sách nhân sự do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị và Đoàn Chủ tịch đề cử với đại hội. Các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và đúng cơ cấu đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên.


Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị ở từng địa bàn, nhất là những đơn vị có vấn đề nổi cộm. Cấp ủy đã chỉ đạo kiểm tra, thanh tra kết luận rõ mức độ sai phạm, xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến công tác nhân sự cấp ủy và duyệt nhân sự trước khi bước vào Đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được thực hiện tốt, tại địa phương, trụ sở các cơ quan, đơn vị nơi tổ chức Đại hội đều có băng zôn, cờ, biểu ngữ cổ động cho đại hội. Đài PT huyện, Đài truyền thanh xã đã chủ động, kịp thời đưa tin về kết quả đại hội. 2 Đảng bộ được chọn tổ chức Đại hội điểm đều phát động các phong trào thi đua, tổ chức giao lưu văn nghệ, tạo không khí chính trị lành mạnh, góp phần cho sự thành công của Đại hội. Công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đảm bảo chu đáo, an ninh trật tự được giữ vững, không nơi nào xảy ra mất an toàn.


Qua việc tổ chức Đại hội điểm cho thấy chúng ta đã triển khai thực hiện một cách chủ động, tích cực. Các cấp ủy thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội một cách chặt chẽ, toàn diện; tổ chức chỉ đạo Đại hội đúng quy trình, làm tốt khâu chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm kịp thời. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và phân công cấp ủy phụ trách các Đảng bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội. Hệ thống văn bản hướng dẫn đồng bộ, sớm được ban hành đầy đủ, công tác kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện được tiến hành thường xuyên. Do đó, Đại hội điểm được chuẩn bị chu đáo, thống nhất về thời gian và nội dung của Đại hội, không có đơn vị nào vi phạm Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức Đại hội tại các đơn vị thực hiện điểm còn bộc lộ một số hạn chế cần rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội đại trà. Văn kiện của một số đơn vị chuẩn bị còn dài hoặc còn sơ lược, tính khái quát chưa cao, chưa nêu được nhiều giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới. Các ý kiến tham luận tại Đại hội phần nhiều là ý kiến minh họa cho kết quả báo cáo chính trị đã nêu, ý kiến tranh luận và đóng góp giải pháp trong nhiệm kỳ mới chưa nhiều. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn đại hội điểm đảng bộ cơ sở, các cấp ủy Đảng phải quán triệt sâu sắc yêu cầu, nội dung, quan điểm chỉ đạo của cấp trên về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân cấp ủy. Từ đó xây dựng kế hoạch, hệ thống các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Phân công cụ thể cấp ủy và các cơ quan tham mưu thực hiện tốt việc theo dõi, hướng dẫn, nắm chắc và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.


Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội cần mở rộng dân chủ, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các văn kiện của Đại hội. Cấp ủy cấp trên theo dõi sát sao, gợi ý và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể giúp cho cấp ủy cấp dưới xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ, đề ra mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra. Chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự theo đúng quy trình, trong đó chú ý đến việc tổ chức thực hiện nhận xét đánh giá cán bộ đồng thời quan tâm tới công tác luân chuyển, bố trí cán bộ trước và sau Đại hội. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân để công tác chuẩn bị nhân sự nâng cao chất lượng, đảm bảo cơ cấu. Trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện phải bảo đảm chương trình, kế hoạch, yêu cầu đề ra; chú trọng rút kinh nghiệm kịp thời qua từng đại hội; công tác chuẩn bị phải chu đáo, phương pháp tổ chức và điều hành trong Đại hội cần cụ thể, chi tiết, rõ ràng tránh sự lúng túng, nhầm lẫn, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Sau đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Dân Đảng và Đảng bộ Hồng Đức, Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo các Đảng bộ sẽ tập trung tổ chức Đại hội trong tháng 4 và tháng 5/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV dự kiến diễn ra trong tháng 8/2020./.


                                          T/h: Đài phát thanh huyện.

 


 
Các bài liên quan
Huyện ủy Ninh Giang có Phó bí thư Thường trực mới (09/03/2020)
Đảng bộ Dân Đảng huyện Ninh Giang tổ chức Đại hội lần thứ XIV (09/03/2020)
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp (06/03/2020)
Huyện Ninh Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng (02/03/2020)
Huyện Ninh Giang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (28/02/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE