Văn bản chỉ đạo
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2019
Ngày 27 tháng 12 năm 2018 Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2019...
 
Ngày 27 tháng 12 năm 2018 Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2019.
Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020...
Văn bản đính kèm:
KH 104 CCHC huyen Ninh Giang 2019.pdf
 
Các bài liên quan
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ.. (04/05/2019)
Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132 của Chính Phủ (04/05/2019)
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2018 (10/07/2018)
Ban hành bộ Chỉ số đánh giá CCHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương (30/10/2017)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 (30/10/2017)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE