CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
PHÁT HUY DÂN CHỦ THỰC HIỆN TỐT CUỘC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, KHU DÂN CƯ
04/05/2022 11:11:03

 Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; ngày 14/3/2022, UBND huyện Ninh Giang đã có công văn số 167 về việc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2022-2024. Cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ mới lần này nhằm lựa chọn, bầu ra Trưởng thôn, khu dân cư xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Cuộc bầu cử là dịp nâng cao trách nhiệm về quyền, nghĩa vụ của công dân, phát huy dân chủ, lựa chọn, giới thiệu và bầu những người có đủ tiêu chuẩn làm Trưởng thôn, khu dân cư. Cuộc bầu cử phải đảm bảo dân chủ, công khai, tiết kiệm và đúng quy định, tránh các biểu hiện chủ quan, xem nhẹ và mất dân chủ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bầu cử.
        Theo đó, 14 xã, thị trấn sẽ tổ chức bầu cử trưởng thôn, khu dân cư vào chủ nhật 8/5/2022. 4 xã còn lại gồm: An Đức, Đồng Tâm, Nghĩa An, Ứng Hòe sẽ bầu trưởng thôn vào lần lượt các tháng  7, 8, 9, 11/2022. Riêng xã Kiến Quốc đã bầu Trưởng thôn vào tháng 4/2022 và xã Hồng Đức đã bầu vào tháng 12/2021.
        Theo Phòng Nội vụ huyện, hiện nay việc bầu cử trưởng thôn, khu dân cư trong huyện chưa thống nhất diễn ra cùng một thời điểm do một số khó khăn, vướng mắc. Để thống nhất thời điểm bầu cử cùng thời gian trong những năm tiếp theo, huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tốt Đề án 01- ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án 14 ngày 5/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, thị trấn trên địa bàn, đồng thời bảo đảm theo Hướng dẫn số 04 ngày 25/2/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (quy trình nhân sự trưởng thôn, khu dân cư gắn liền với quy trình nhân sự bầu chức danh bí thư chi bộ).
        Để cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2022-2024 đạt kết quả tốt, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện; UBND các xã, thị trấn, các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn. Trước hết Đảng ủy các xã ra nghị quyết về lãnh đạo công tác bầu cử; về công tác nhân sự Trưởng thôn, khu dân cư thực hiện theo Đề án số 14 ngày 05/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đồng thời đảm bảo theo Hướng dẫn số 04 ngày 25/02/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Căn cứ Quyết định số 16 ngày 07/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Thông báo số 763, ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thời gian bầu cử trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2022 – 2024.
        UBND xã, thị trấn chủ động thành lập Ban chỉ đạo về bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ xã, thị trấn xây dựng kế hoạch; Quyết định công bố ngày bầu cử; Hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử thực hiện trước 20 ngày bầu cử; UBND xã, thị trấ tổ chức hội nghị triển khai trước 15 ngày bầu cử; Quyết định thành lập tổ bầu cử xong trước 7 ngày trước ngày bầu cử gồm: Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư là tổ trưởng; đại diện các tổ chức chính trị xã hội, đại diện cử tri là thư ký và thành viên tổ bầu cử; Công bố các quyết định, thành phần cử tri, danh sách cử tri cho nhân dân biết chậm nhất trước 7 ngày bầu cử; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình bầu Trưởng thôn, khu dân cư; Chủ tịch UBND xã, thị trấn quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, khu dân cư và thực hiện chế độ thông tin báo cáo với huyện theo quy định; Tổ chức bầu cử lại(nếu có) chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.
        Đối với các thôn, khu dân cư: Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Ban công tác mặt trận tổ chức hội nghị của thôn trước 15 ngày bầu cử nhằm triển khai các văn bản của cấp trên và của địa phương về bầu cử; Tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự ra ứng cử, số lượng ứng cử viên để bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Lập và công bố danh sách, thành phần cử tri tham gia bầu cử; Công bố danh sách nhân sự ứng cử bầu Trưởng thôn, khu dân cư theo đúng quy định; Tiến hành công tác bầu cử và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả về cấp xã theo đúng quy định sau khi cuộc bầu cử xong;
        Về kinh phí phục vụ bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư do ngân sách cấp xã bảo đảm theo quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai, thực hiện bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư có khó khăn, vướng mắc, các thôn, khu dân cư, các xã, thị trấn kịp thời phản ánh về UBND huyện, qua phòng Nội vụ huyện để xem xét giải quyết.
        Để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022- 2024 đạt kết quả tốt; Huyện ủy - UBND huyện tập trung chỉ đạo các đ/c Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, HUV phụ trách xã, thị trấn tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, nhất là công tác nhân sự theo đúng chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy; MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; Các thành viên Ban chỉ đạo của huyện tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn, bảo đảm đúng quy định và đạt kết quả cao nhất;
 
         Việc triển khai và tổ chức thực hiện bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2024 ở các địa phương diễn ra chủ yếu vào ngày chủ nhật 8/5, là tháng có có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước; Vì vậy các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư và các văn bản quy định của cấp trên về bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Tiếp tục có những hình thức cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân đi bầu cử Trưởng thôn, khu dân đạt kết quả tốt nhất, bầu ra được những Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2022 - 2024 có đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm, xứng đáng là đại diện cho nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thôn, khu dân cư, góp phần quan trọng vào việc xây dựng địa bàn thôn, khu dân cư theo tiêu chí nông thôn mới./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 33949
Trước & đúng hạn: 33799
Trễ hạn: 7
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/07/2022 08:42:18)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 70
Hôm nay: 210
Tất cả: 190,758