CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ninh Giang qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
09/08/2021 09:03:18

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả; trở thành việc làm thường xuyên. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 33, ngày 10/11/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kế hoạch đã chỉ rõ những nội dung công việc cần thiết gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và được gắn với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề hằng năm được cấp ủy các cấp tiến hành nghiêm túc, bài bản với nhiều hình thức đa dạng. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trong huyện đặc biệt chú trọng việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, thường trực cấp ủy và lãnh đạo, quản lý các cấp”. Qua triển khai, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ đã nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo một cách cụ thể, thống nhất và phù hợp với từng đối tượng, từng công việc. Các bản đăng ký của các cá nhân đều được thông qua trước tập thể nơi cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt và công tác. Về nội dung, đều bám sát với hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Nhiều bản đăng ký của cán bộ, kế hoạch phấn đấu rèn luyện của đảng viên viết khá sâu sắc, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc thực hiện việc học tập, rèn luyện theo tấm gương của Bác. Kết quả thực hiện đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong các chi, đảng bộ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã quan tâm, sâu sát, cơ sở, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở, coi đây là một trong những nội dung trọng tâm mang tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 còn được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo gắn với việc các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tiêu biểu như gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo...”, qua đó thu hút sự ủng hộ, hưởng ứng của các cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ việc học tập đến làm theo lời Bác góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Kết quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện, cấp cơ sở đã bình xét, suy tôn trên 60 tập thể, 97 cá nhân tiêu biểu đề nghị Hội đồng thi đua huyện xét khen thưởng. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã xét khen thưởng 20 tập thể, 37 cá nhân; đề nghị tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân. Đây thực sự là những điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất cho việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện. Một số chi, đảng bộ có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, tiêu biểu xã Hồng Dụ, xã Nghĩa An đã có hình thức biểu dương, khen thưởng bằng “Bảng vàng ghi công”... Các chi bộ đã duy trì tốt việc bình xét và ghi các tấm gương tiêu biểu, điển hình vào “Sổ ghi gương người tốt việc tốt”, hầu hết các chi bộ đã phân công 01 đồng chí cấp ủy có trách nhiệm bảo quản và lưu các tấm gương. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có khoảng 9.000 tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên các lĩnh vực, những tấm gương tiêu biểu, điển hình ở một số chi bộ đã có sức lan tỏa lớn đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Một số đảng bộ có nhiều tấm gương như Tân Quang, Hồng Dụ, Vĩnh Hòa, Ứng Hòe, Tân Hương….


Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra. Và đó cũng là tiền đề quan trọng để các địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong những năm tiếp theo.


Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện còn một số hạn chế như: công tác triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề hằng năm ở một số địa phương còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa cụ thể, chưa sát với nội dung chuyên đề của năm. Việc thực hiện ghi Sổ gương “người tốt, việc tốt” ở một số chi bộ chưa sát, đúng theo hướng dẫn, còn ghi chung chung, chưa rõ người, rõ việc. Một số chi bộ hằng năm chưa bình xét được tấm gương nào; việc biểu dương người tốt, việc tốt chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay; tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên.

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, TW 6, TW 7, TW 8 khóa XII. Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung đột phá trong cả nhiệm kỳ Đại hội đảng các cấp. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chuyên đề năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05. Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Làm theo gương Bác, thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc ghi Sổ ghi danh những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.

T/h: Minh Phương


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 45414
Trước & đúng hạn: 45129
Trễ hạn: 1
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/08/2022 15:12:02)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 57
Hôm nay: 415
Tất cả: 216,378