CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NINH GIANG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2022
17/03/2022 11:00:07

 
 
  Trong quý 1 năm 2022, UBND huyện Ninh Giang đã quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch và nghiêm túc tổ chức hội nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC năm 2022. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC theo tinh thần “5 rõ” (gồm, rõ người, rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ dự kiến sản phẩm hoàn thành). Các cơ quan chủ trì phụ trách các lĩnh vực CCHC đã ban hành các văn bản hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên hệ thống Đài phát thanh huyện và Cổng thông tin điện tử huyện, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Đã xây dựng Kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 05 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc UBND các xã, thị trấn. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đảm bảo 99% số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong kỳ báo cáo. Thực hiện công khai ngân sách năm 2022 và xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2022. 100% số cán bộ, công chức hai cấp huyện, xã đã sử dụng và khai thác hiệu quả hòm thư công vụ; 100% số văn bản của huyện, của UBND cấp xã được gửi, nhận trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản.
 
 
 
 
   Trong 3 tháng đầu năm 2022, Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện là 260 thủ tục; Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã 132 thủ tục; Số lượng TTHC thuộc các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương: 27 TTHC, trong đó cấp huyện 14 TTHC (Công an 08; Bảo hiểm xã hội 06; cấp xã 13 TTHC thuộc lĩnh vực Quân sự. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại UBND các xã, thị trấn: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận hơn 12 nghìn hồ sơ; Số hồ sơ TTHC đã giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,9%; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số UBND huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 164 ngày 31/12/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2022. UBND huyện tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, chỉnh sửa đề án, kế hoạch thực hiện nhằm hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở địa phương. Tiếp tục đầu tư nguồn lực để tăng cường, phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển các nền tảng công nghệ số, xây dựng phát triển dữ liệu thủ tục hành chính dùng chung cấp huyện, cấp xã 9. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ nội bộ trong cơ quan đơn vị nhằm tiết kiệm thời gian, thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả. Ưu tiên phát triển, cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp mức độ 3, 4 nhằm từng bước xây dựng và phát triển đô thị thông minh../.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 9503
Trước & đúng hạn: 9473
Trễ hạn: 13
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 14:34:04)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 21
Hôm nay: 321
Tất cả: 354,715