CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NINH GIANG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
16/05/2022 12:46:13

 Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đầu năm đến nay huyện Ninh Giang đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực.
     Từ đầu năm đến nay, huyện đã triển khai thực hiện tập trung trên nhiều lĩnh vực như: cải cách thể chế; Cải cách Thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Để làm tốt công tác CCHC, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC theo tinh thần “5 rõ” (gồm, rõ người, rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ dự kiến sản phẩm hoàn thành). Các cơ quan chủ trì phụ trách các lĩnh vực CCHC đã ban hành các văn bản hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên hệ thống Đài phát thanh huyện và Cổng thông tin điện tử huyện, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Từ đó, đã đạt được một số kết quả quan trọng trong thực hiện công tác CCHC. Trong cải cách về thể chế, UBND huyện giao cho phòng tư pháp kiểm tra, rà soát 882 văn bản là các quyết định, chỉ thị, kế hoạch, công văn đã ban hành trong quý I/2022 kịp thời phát hiện những văn bản chưa đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày để chỉnh sửa kịp thời. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào phạm vi theo dõi như: Chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch covid 19 theo các Nghị định, nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn huyện. Đến nay đã có 100% các xã, thị trấn thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ và thời gian theo kế hoạch. Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng cáp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong lĩnh vực về CCHC, trong 3 tháng đầu năm 2022, Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện là 260 thủ tục; Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã 132 thủ tục; Số lượng TTHC thuộc các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương: 27 TTHC. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại UBND huyện: tổng số tiếp nhận là 3930 hồ sơ, đã gải quyết đúng hạn 3850 hồ sơ, đạt 99,7%. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại UBND các xã, thị trấn: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận hơn 12 nghìn  hồ sơ; Số hồ sơ TTHC đã giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,9%. Trong lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy, toàn huyện hiện có 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 82 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 77 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 5 đơn vị sự nghiệp khác. Cơ quan chuyên môn huyện được giao 75 biên chế, số biên chế còn thiếu là 2; đơn vị sự nghiệp được giao 2168 người, trong đó, số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập là 2089 người, còn thiếu 79 người. Trong quý I/2022, đã thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 5 công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong cải cách chế độ công vụ: tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với các cơ quan chuyên môn. Trong quý I/2022 đã thực hiện quy trình và ra quyết định bổ nhiệm lại đối với 10 lãnh đạo quản lý các cơ quan đươn vị. Lập danh sách cử 4 người tham dự lớp chuyên viên, 6 người tham dự lớp chuyên viên chính, 1 người tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Trong cải cách tài chính công: trong 3 tháng đầu năm toàn huyện đã  thu hơn 185 tỷ đồng đạt hơn 70% kế hoạch. Tổng số vốn đầu tư công hơn 800 tỉ đồng, đã giải ngân hơn 18 tỉ đồng.  Trong xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số,  kết quả đánh giá điểm của tiêu chí điều kiện sẵn sàng chính quyền điện tử đạt 35,4 điểm- xếp hạng mức độ 4, trong đó: cơ sở hạ tầng thông tin 22,6 điểm; nhân lực CNTT 6,8 điểm, môi trường chính sách về ứng dụng CNTT 6 điểm. Kết quả chính quyền điện tử đạt 80,98 điểm – xêp hạng  mức độ 3, trong đó: tính minh bạch 37 điểm, mức độ tương tác 29 điểm, mức độ giao dịch 12,98 điểm, mức độ chuyển đổi 2 điểm.  
 
 
 
     Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian tới huyện Ninh Giang tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát việc thực hiện CCHC, tập trung thực hiện công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành để trao đổi  thông tin bằng thư điện tử, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 13:56:49)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 62
Hôm nay: 387
Tất cả: 316,017